گلخانه هوشمند چیست؟

گلخانه هوشمند چیست؟

گلخانه هوشمند  چیست؟ قبل از این که سراغ گلخانه هوشمند برویم. بابد به تاریخچه گلخانه یک سری بزنیم. ایده رشد گیاهان در مناطق تحت کنترل محیط زیست از زمان روم باستان وجود داشته است. اولین گلخانه های مدرن در قرن هفدهم در اروپا ظاهر شدند. این گلخانه های خصوصی عمدتاً توسط افراد ثروتمند و تحصیل کرده برای …

گلخانه هوشمند چیست؟ ادامه »