شاخص های پیشرفت بخش كشاورزی در 40 سالگی انقلاب اسلامی

شاخص های پیشرفت بخش كشاورزی در 40 سالگی انقلاب اسلامی

کشاورزی

شاخص های پیشرفت بخش كشاورزی در 40 سالگی انقلاب اسلامی

تهران- ایرنا– ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﻴﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻛﺸﻮر و كاهش وابستگی به واردات با اتكا به تولید داخلی با اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ، ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ، استعدادها و ﻣﻨﺎﺑﻊ، از اولویت های ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی جمهوری اسلامی ایران در 40 سال گذشته ﺑﻮده اﺳﺖ.

به گزارش چهارشنبه تارنمای وزارت جهاد كشاورزی، ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی در فاصله سال های 1356 تا 1397 از 26 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود 122 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻫﺘﻤﺎم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و برخورداری از حمایت و توسعه همه جانبه در بخش كشاورزی است.

در این مدت ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ (جی.دی.پی) از 5.8 درﺻﺪ ﺑﻪ 10 درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰوده ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻛﺸﺎورزی در ارزش اﻓﺰوده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﻴﺶ از 32.5 درﺻﺪ است ﻛﻪ از ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ حكایت دارد.

به رغم نوسان اقتصادی كشور، بخش كشاورزی به عنوان یك بخش با ثبات، از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده و در برخی از سال ها رشد اقتصادی كشور به واسطه رشد بخش كشاورزی بوده است. نرخ رشد ارزش افزوده كشاورزی به قیمت جاری در سال 1356، چهار درصد بود كه در سال 1397 تداوم یافته و با اندكی افزایش به 4.1 درصد رسیده است.

** شاخص های سرانه تولید كشاورزی

در این مدت اگرچه جمعیت كشور با 132 درﺻﺪ رشد از ﺣﺪود 35 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 81 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در امسال بالغ شده است تولیدات كشاورزی با رشد 368 درصدی از رشد جمعیت پیشی گرفت و ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ محصولات كشاورزی نیز ﺑﺎ رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل 103 درﺻﺪ از حدود 740 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ 1500 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓت.

اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ، ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ، دام و ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ با 290 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ از 102 كیلوگرم به 296 كیلوگرم، ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ با 86 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ از 557 كیلوگرم به 1035 كیلوگرم، ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰی با 1300 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ از یك كیلوگرم به 14 كیلوگرم و ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دام و ﻃﻴﻮر با 94 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ از 95 كیلوگرم به 184 كیلوگرم در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ رسیده اﺳﺖ.

روند افزایش تولید موجب شده است ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎی داﺧﻠـﻲ ﻛﺸـﻮر و خودكفایی در محصولاتی چون گندم، شكر، مرغ، تخم مرغ و لبنیات (به ویژه پنیر) و بهبود چشمگیر ضریب خوداتكایی در سایر محصولات، به واسطه ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﻲ، رشد بكارگیری ﻓﻨﺎوری و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ارزش اﻓﺰوده ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی ﺑﺎ 239 درﺻﺪ رﺷﺪ از 33ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ 111 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎبد و ﺻـﺎدرات ﺳﺮاﻧﻪ محصولات كشاورزی از ﺣﺪود 13 دﻻر در ﺳﺎل 1356 ﺑﻪ 71 دﻻر در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1397 برسد؛ به عبارت دیگر ﺻﺎدرات ﻛﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﻲ و رﻗﺎﺑﺘﻲ بیش از 10 برابر شده و از 443 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ 5504 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر رسیده است.

** در بخش تولید در زیر بخش های كشاورزی

از سال 1356 تا 1397 ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ رﺷﺪی حدود 515 درﺻﺪ از 3.5 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ 22 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ، تولیدات زراعی با رشد حدود 320 درصدی از 20 میلیون تن به 84 میلیون تن، محصولات دام و طیور با رشد 330 درصدی از 3.5 میلیون تن به 15 میلیون تن و تولیدات شیلات و آبزیان با رشد 2100 درصدی از 50 هزار تن به بیش از 1.1 میلیون تن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓت.

در چند سال گذشته برای اولین بار طرح پرورش ماهی در قفس های تعبیه شده در آب دریاها اجرا شده و با این روش بیش از 30 هزار تن ماهی تاكنون تولید شده است.

به دلیل محدودیت منابع، به ویژه منابع آب (كاهش بیش از 70 درصدی سرانه آب تجدید پذیر در نیم قرن گذشته)، رشد بخش كشاورزی را در 40 سال گذشته بیشتر مرهون تدابیر مدیریتی در ارتقای بهره وری، به ویژه بهره وری آب كشاورزی است كه اكنون به بیش از 42 درصد رسیده و به ازای هر متر مكعب آب 1220 گرم محصول تولید می شود.

توسعه امور زیر بنایی، استفاده از دانش و فناوری نوین و سرمایه گذاری مناسب در این زمینه نیز از تدابیر كشاورزی است.

تولید گندم به عنوان راهبردی ترین محصول كشاورزی بیش از سه برابر شده و از چهار میلیون تن در سال 1356 به حدود 13.5 میلیون تن در سال 1397 رسیده؛ در حالی كه سطح زیر كشت این محصول در این مدت فقط یك میلیون هكتار افزایش یافته است.

به سبب افزایش تولید نیشكر از 680 هزار تن به بیش از 7.5 میلیون تن و افزایش تولید چغندر قند از چهار میلیون تن به بیش از هشت میلیون تن، تولید قند و شكر نیز از 630 هزار تن به بیش از 2 میلیون تن رسیده و كشور در آستانه خوداتكایی قرار گرفته است.

با توسعه صنایع روغن كشی و فناوری های كشت تولید دانه های روغن با رشد بیش از 2100 درصدی از 26 تن به 580 هزار تن رسیده است.

با فراهم كردن زیر ساخت های صنعتی مورد نیاز و فرصت سرمایه گذاری، اشتغال و كسب و كار، تولید گوشت مرغ نیز رشد 1330 درصدی را تجربه كرده و از 163 هزار تن به بیش از 2.3 میلیون تن و تولید تخم مرغ با رشد 320 درصدی از 215 هزار تن 903 هزار تن رسیده است.

** در بخش منابع طبیعی

اجرای عملیات آبخیزداری از 500 هزار هكتار به 27 میلیون هكتار و جنگلكاری در شمال كشور از 29 هزار هكتار به 480 هزار هكتار رسید.

در همین مدت 390 هزار هكتار از جنگل های خارج از شمال نیز احیا شد.

مرتع داری از 170 هزار هكتار به بیش از 6.5 میلیون هكتار رسید و بیش از سه میلیون هكتار از مراتع اصلاح شد.

توسعه زراعت چوب از فعالیت هایی است كه بعد از انقلاب آغاز شد و در سال 1397 زراعت این محصول به 266 هزار هكتار رسید.

** در امور زیر بنایی

سامانه های نوین آبیاری به عنوان یكی از زیرساخت های افزایش بهره وری آب در زراعت مورد حمایت بوده و از این رو اراضی تحت سامانه ها از حدود 37 هزار هكتار در سال 1356 به بیش از 2 میلیون هكتار در سال 1397 افزایش یافته است.

زهكشی زیر زمینی نیز برای اولین بار به مساحت 390 هزار هكتار بعد از انقلاب اسلامی در كشور انجام شد.

سطح كل اراضی تحت عملیات شبكه های فرعی زهكشی و آبیاری از 140 هزار هكتار به بیش از 1.1 میلیون هكتار افزایش یافته است.

گلخانه‌ها به عنوان یكی از تاسیسات زیربنایی تولید و بهره وری در كشاورزی، از 500 هكتار به 14.5 هزار هكتار رسیده و تولید محصولات گلخانه ای نیز به بیش از 2 میلیون تن شامل انواع محصولات سبزی و صیفی، گیاهان دارویی و میوه بالغ شده است.

در سال های بعد از انقلاب بالغ بر 28 هزار كیلومتر از قنوات نیز احیا یا مرمت شد.

** تعاونی های روستایی

تشكل ها و اتحادیه های كشاورزی و تعاونی تولید روستایی نقش بی بدیلی در تكمیل زنجیره تولید و همچنین ارتقا، پایداری و مدیریت تولید و عرضه ایفا می كند.

اكنون 414 تشكل فعال مرتبط با بخش كشاورزی، 443 نظام صنفی كارهای كشاورزی، 66 اتحادیه شركت تعاونی تولید روستایی فعال است؛ در حالی كه در سال 1356 بجز معدودی شركت های تعاونی تولید روستایی، هیچ یك از این تشكل ها وجود خارجی نداشت.

** خدمات دامپزشكی

از جمله خدمات زیر بنایی دولت بعد از انقلاب اسلامی ایران ارایه خدمات پیشگیری و درمانی دام و طیور به ویژه از طریق بخش خصوصی بود.

از سال 56 تا 97 تعداد داروخانه های داروهای دامی از 82 واحد به 1800 واحد، تعداد آزمایشگاه ها از یك واحد به 280 واحد و واحدهای درمانی از 110 به 2500 واحد افزایش یافت.

در چهار دهه گذشته بیش از 1100 مركز مایه كوبی توسط بخش خصوصی دایر شده است.

همچنین در همین مدت با توسعه كارخانه های تولید دارو و مواد بیولوژیك دامپزشكی از 12 واحد تولیدی به 178 واحد تولیدی، خوداتكایی در داروهای دامپزشكی از پنج درصد به 95 درصد ارتقا یافته است.

** خدمات گیاهپزشكی و حفظ نباتات

با استفاده از فناوری های نوین در چهار دهه اخیر عملیات مبارزه با آفات عمومی و همگانی 265 درصد رشد كرده و از حدود 550 هزار هكتار به حدود 2 میلیون هكتار رسیده است.

در چهار دهه گذشته مبارزه با بیماری های گیاهی از 460 هزار هكتار به نزدیك 2 میلیون هكتار رسید و مبارزه با علف های هرز نیز در بیش از پنج میلیون هكتار انجام شد؛ در صورتی كه در سال 1356 فقط در 260 هزار هكتار به اجرا درآمده بود.

كنترل بیولوژیك و غیرشیمیایی آفت به عنوان یك روش سازگار با محیط زیست در سال های بعد انقلاب توسعه یافت و در سال 1397 مدیریت آفات حدود 890 هزار هكتار اراضی كشاورزی به این شیوه انجام شد.

** توسعه و نوسازی مكانیزاسیون كشاورزی؛

ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ها و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.

در ﭼﻬﺎر دﻫـﻪ اﺧﻴـﺮ ﺣـﺪود 500 ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﺗﺮاﻛﺘﻮر، ﺑﻴﺶ از 1500 دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ، ﺑﻴﺶ از 45 ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﻛﺎرﻧﺪه ﻫﺎی ﻏﻼت و ﺑﻴﺶ از 44 ﻫﺰار دﺳـﺘﮕﺎه اﻧـﻮاع ﺳـﻤﭙﺎش در ﺑﺨـﺶ ﻛﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ نیز از 64 دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل 1356 ﺑﻪ 17334 دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل 1397 رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

همچنین اﻧﻮاع ﺗﺮاﻛﺘﻮر از 68451 دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ 555133 دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﻤﻴﻦ دوره رﺳﻴﺪ.

دستگاه ﻧﺸﺎﻛﺎر ﺑﺮﻧﺞ و ﻛﻤﺒـﺎﻳﻦ ﺑـﺮﻧﺞ در ﺳـﺎل 1356 وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ كه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 7220 دﺳﺘﮕﺎه و 7878 دﺳﺘﮕﺎه از آنها وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزی ﺷﺪه است.

علاوه بر این ﺣﺪود 18 ﻫﺰار اﻧـﻮاع ﺧـﺎك ورز و 44895 دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻤﭙﺎش ﺗﺮاﻛﺘﻮری ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی ﺷﺪه اﺳﺖ.

** صنایع تبدیلی و غذایی

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻛﺸﺎورزی در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪه؛ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ از 3.3 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﺧـﺎم در ﺳـﺎل 1356 ﺑـﻪ ﺑﻴﺶ از 47 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻛﺸﺎورزی در ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓت.

ﻋﻼوه ﺑﺮ این، ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮآوری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی در ﺳﺎل 1397 ﺑﻪ بیش از 20 ﻫﺰار واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓت.

ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺳﺮد و ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﻛﺸـﻮر ﺑـﻪ 1830 واﺣﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﺑﻪ 4500 ﻫﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ رسید.

ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎی دام از چهار واﺣﺪ در ﺳﺎل 1356 ﺑﻪ 75 واﺣﺪ و ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻃﻴﻮر از سه واﺣﺪ ﺑﻪ 273 واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ یافت.

** بیمه كشاورزی

به منظور مدیریت مخاطرات ناشی از عوامل خارج از اراده بهره برداران و اطمینان از درآمد آنان، ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﻲ در ﺳـﺎل 1358 ﺻـﻨﺪوق ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت دﻳﺪﮔﺎن راه اندازی شد.

ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ در ﺳﺎل 1363 ﺻـﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزی اﻣﻜﺎن تاسیس شد.

اكنون بیش از 5.3 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ زراﻋﻲ و 419 ﻫﺰار از اراﺿﻲ ﺑﺎﻏﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزی ﻗﺮار دارد و 3619 ﻫـﺰار رأس دام، ﺑﻴﺶ از 693 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ طیور و ﺑـﻴﺶ از 3143 ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1397 بیمه شده است.

در ﺳـﺎل 1396 بیش از یك هزار و 257 ﻣﻴﻠﻴـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن زﻳﺮﺑﺨﺶ مختلف كشاورزی در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻴﺶ از 875 ﻫﺰار ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺴﺎرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.

** توسعه و عمران روستایی

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی 1356 ﺗﺎ 1379 و از ﺳﺎل1380 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ وزارت ﺟﻬﺎدﺳـﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺑـﺎ وزارت ﻛﺸـﺎورزی ادﻏـﺎم و وﻇﺎﻳﻒ ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎه ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ شد، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ و رﻓـﻊ ﻓﻘـﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.

در ﺳﺎل 1356 روﺳﺘﺎﻫﺎی دارای آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ 6.8 درﺻﺪ بود كه در ﺳﺎل 1380 اﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 68 درﺻـﺪ ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی دارای ﺑﺮق ﻛﻪ در ﺳﺎل 1356 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 1.6 درﺻﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ حدود سه درﺻﺪ و روﺳﺘﺎﻫﺎی دارای راه ﺷﻮﺳﻪ و آﺳﻔﺎﻟﺖ از 16 درﺻﺪ ﺑﻪ 76 درﺻﺪ رسید.

همچنین با اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی ﺳـﻪ درﺻـﺪ روﺳـﺘﺎﻫﺎ تا ﺳـﺎل 1380 از مزایای این ﻃﺮحﻫا ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ شدند. طرح های بهسازی در ﺳﺎل های قبل از انقلاب اسلامی اجرا نشده بود.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل وﻇﺎﻳﻒ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﺪاوم ﻳﺎﻓت؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ نسبت روﺳﺘﺎﻫﺎی دارای ﺑـﺮق ﺑـﻪ 99 درﺻﺪ، روﺳﺘﺎﻫﺎی دارای آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ به 76 درﺻﺪ و روﺳﺘﺎﻫﺎی دارای راه ﺷﻮﺳﻪ و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ 91 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓت.

** امور عشایری

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ به جامعه عشایری، اﺣﺪاث راه از 470 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎل 1356 ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از پنج هزار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎل 1397 اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓت.

اكنون ﻛﻞ راه ﻫﺎی اﺣﺪاث ﺷﺪه ﻋﺸﺎﻳﺮی در ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد.

در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺧﻴﺮ برای اولین بار ﺑﻴﺶ از 970 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ و 13 هزار و 400 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اجرا شده است.

** توسعه زیرساخت ها برای رشد تولید

در نگاهی آینده نگر و به منظور تداوم رشد تولید در بخش كشاورزی، به ویژه با اتكا به شیوه های بهره ور، سه پروژه عظیم زیربنایی كشاورزی در زمینه توسعه شبكه‏های آبیاری و زهكشی و تجهیز نوسازی اراضی كشور در وسعتی بالغ بر 823 هزار هكتار از اراضی در حال اجراست.

به تدریج با اتمام این طرح ها ظرفیت تولید از طریق بهره وری و اشتغال در بخش كشاورزی به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

1 دیدگاه دربارهٔ «شاخص های پیشرفت بخش كشاورزی در 40 سالگی انقلاب اسلامی;

دیدگاهتان را بنویسید

اشتراک در مجله اسمایلی فارم